കൂടുതൽ ഇണകളുമായ് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ ഇഷ്ടപെടുന്ന മനുഷ്യർ തന്റെ പങ്കാളിക്ക് അത്‌ നിഷേധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *